ASCII / এইচটিএমএলে প্রতীক এবং তাদের সমতুল্য

মান ব্যবহার করা যোগাযোগের দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং দেখা দিতে পারে এমন ত্রুটিগুলি দূর করে, এভাবে বিশ্বব্যাপী এবং কার্যকরভাবে বিভিন্ন পয়েন্টের ব্যবহারকারীদের মধ্যে বিনিময় সম্ভব। আমাদের বিষয়বস্তুতে প্রতীকগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনেক সময় এএসসিআইআই কোডিংয়ের অবলম্বন করা প্রয়োজন। চৌকস উপায়ে এগুলির প্রত্যেককে অ্যাক্সেসের জন্য আপনি একটি খুব সম্পূর্ণ টেবিল খুঁজে পেতে পারেন। ।

এএসসিআইআই ডিসেম্বর এএসসিআইআই হেক্স সিমবোল এইচটিএমএল নম্বর এইচটিএমএল নাম
32 20  (স্থান)
33 21  ! &#33
34 22  «  " "
35 23  #  #
36 24  $  $
37 25  %  %
38 26  &  & &
39 27  '  '
40 28  (  (
41 29  )  )
42 2A  *  *
43 2B  +  + +
44 2C  , ,
45 2D -  -
46 2E  .
47 2F  / /
48 30  0  0
49 31  1  ঘ
50 32  2  দুই
51 33  3
52 34  4
53 35  5 XNUMX
54 36  6
55 37  7  XNUMX
56 38  8 XNUMX
57 39 9  XNUMX
58 3A  : :
59 3B ; ;
60 3C  < < <
61 3D = =
62 3E > >  >
63 3F  ?  ?
64 40  @ @
65 41 A প্রতি
66 42  B  খ
67 43  C  গ
68 44  D  ডি
69 45  E  এবং
70 46  F  এফ
71 47  G  জি
72 48  H  এইচ
73 49  I  আমি
74 4A  J  জে
75 4B  K  কে
76 4C  L  এল
77 4D  M  এম
78 4E  N  এন
79 4F  O  বা
80 50  P  পি
81 51  Q প্রশ্ন
82 52  R আর
83 53 S  এস
84 54 T  টি
85 55  U বা
86 56  V ভি
87 57  W ডাব্লু
88 58  X এক্স
89 59  Y ওয়াই
90 5A  Z  জেড
91 5B  [ [
92 5C  \ \
93 5D ] ]
94 5E  ^  ^
95 5F  _  _
96 60  `  ``
97 61  a  প্রতি
98 62  b
99 63  c
100 64  d d
101 65  e
102 66  f এফ
103 67  g
104 68  h এইচ
105 69  i i
106 6A  j j
107 6B  k কে
108 6C  l l
109 6D  m মি
110 6E n  এন
111 6F o বা
112 70  p পি
113 71 q কি
114 72 r r
115 73 s s
116 74 t টি
117 75 u  বা
118 76 v v
119 77 w ডাব্লু
120 78 x এক্স
121 79 y  ওয়াই
122 7A z  z
123 7B  {  {
124 7C |  |
125 7D }  }
126 7E  ~  ~
127 7F
160  A0    
161 A1  ¡  !  اور
162 A2  ¢ ¢  ¢
 163  A3  £  £  £
164 A4 ¤  ¤  ¤
165 A5  ¥ ¥  ¥
 166  A6  ¦  |  |
167 A7 §  §  §
168 A8  ¨ ¨  ¨
 169  A9  ©  ©  ©
170 AA ª  ª  ª
171 AB  « "  «
 172 AC  ¬ ¬ ¬
173 AD  -  ­ &লাজুক;
174 AE  ® ®  ®
 175  AF  ¯  ¯  ¯
176 B0 °  °  °
177 B1  ± ±  ±
 178  B2  ²  ² এর  & Sup2;
179 B3 ³  ³  & Sup3;
180 B4  ´ '  '
 181  B5  µ  μ  μ
182 B6  ¶  ¶
183 B7  · · ·
 184 B8  ¸ ¸ ¸
185 B9 ¹  ¹ & Sup1;
186 BA  º º º
 187  BB  »  »  »
188 BC ¼  ¼ & Frac14;
189 BD  ½ গণমাধ্যমে  & Frac12;
 190  BE  ¾  উৎপাদিত উপাদান & Frac34;
191 BF ¿  ¿ ¿
192 C0  À প্রতি প্রতি
 193  C1 Á  প্রতি  প্রতি
194 C2 Â  প্রতি  Â
195 C3  Ã প্রতি  প্রতি
 196  C4  Ä  প্রতি  প্রতি
197 C5 Å  প্রতি  প্রতি
198 C6  Æ AE  AE
199  C7  Ç  গ  চীন
200 C8 È  এবং  এবং
201 C9  É এবং এবং
 202  CA  Ê এবং
203 CB Ë  এবং  এবং
204 CC  Ì আমি  আমি
 205  CD  Í  আমি  আমি
206 CE Î  আমি আমি
207 CF  Ï আমি  আমি
 208 D0  Ð  D  D
209 D1 Ñ  Ñ ​​এই  Ñ ​​এই
210 D2  Ò বা বা
211  D3  Ó বা বা
212 D4 Ô  বা  বা
213 D5 Õ বা  বা
 214  D6  Ö  বা  Ö
215 D7 ×  ×  ×
216 D8  Ø হে  Ø
 217  D9  Ù বা  বা
218 DA Ú  বা  বা
219 DB  Û বা  বা
 220  DC Ü  বা বা
221 DD Ý  ওয়াই ওয়াই
222 DE  Þ TH  TH
 223  DF  ß  এইচ এইচ  এস এস
224 E0 à  প্রতি  থেকে
225 E1 á প্রতি  á
226 E2 â  প্রতি  একটি ¢ একটি
227 E3 ã  প্রতি  প্রতি
228 E4 ä প্রতি  একটি
 229  E5 å প্রতি  প্রতি
230 E6 æ  æ æ
231 E7 ç  গ
 232  E8 è এবং  ম
233 E9 é  এবং  ইডি
234 EA ê এবং  এবং
 235  EB ë এবং  এবং
236 EC ì  ì  ì
237 ED í í  í
238  EE î আমি  আমি
239 EF ï  আমি  আমি
240 F0 ð D  D
 241  F1 ñ  Ñ  Ñ
242 F2 ò  বা  বা
243 F3 ó বা  বা
244  F4 ô বা  বা
245 F5 õ  বা  বা
246 F6 ö বা  Ö
 247  F7 ÷ ÷  ÷
248 F8 ø  বা  Ø
249 F9 ù বা  বা
250  FA ú বা  বা
251 FB û  বা  বা
252 FC ü বা  ü
253 FD ý ওয়াই  ওয়াই
254 FE þ  রহঃ  রহঃ
255 FF  ÿ ওয়াই  ওয়াই
338 152 ΠOE
339 153 œ যতে œ র
352 160  Š S
353  161  š  S
376 178 Ÿ Y
402 192  ƒ ƒ
8211  2013  -  -
8212 2014 - -
8216 2018  ' '
8217  2019  '  '
8218 201A
8220 201C  " "
8221 201D  "  "
8222 201E " "
8224 2020  †
8225  2021  ‡  ‡
8226 2022
8230 2026  ... ...
8240  2030  ‰
8364 20AC
8482 2122  ™