Símbolos e os seus equivalentes en ASCII / Html

O uso de estándares aumenta a eficiencia comunicativa e elimina os erros que poidan xurdir, polo que é posible intercambiar contido de forma global e efectiva entre usuarios desde diferentes puntos. En moitas ocasións é necesario recorrer á codificación ASCII para incluír símbolos no noso contido. Aquí podes atopar unha táboa moi completa para acceder a cada un deles dun xeito áxil. .

ASCII Dec. ASCII Hex SÍMBOLO Número HTML Nome HTML
32 20  (espazo)
33 21  ! &#33
34 22  «  " "
35 23  #  #
36 24  $  $
37 25  %  %
38 26  &  & &
39 27  '  '
40 28  (  (
41 29  )  )
42 2A  *  *
43 2B  +  +
44 2C  , ,
45 2D -  -
46 2E  . .
47 2F  / /
48 30  0  XNUMX
49 31  1  XNUMX
50 32  2  dúas
51 33  3 XNUMX
52 34  4 XNUMX
53 35  5 XNUMX
54 36  6 XNUMX
55 37  7  XNUMX
56 38  8 XNUMX
57 39 9  XNUMX
58 3A  : :
59 3B ; ;
60 3C  < < <
61 3D = =
62 3E > >  >
63 3F  ?  ?
64 40  @ @
65 41 A A
66 42  B  B
67 43  C  C
68 44  D  D
69 45  E  E
70 46  F  F
71 47  G  G
72 48  H  H
73 49  I  Eu
74 4A  J  J
75 4B  K  K
76 4C  L  L
77 4D  M  M
78 4E  N  N
79 4F  O  OU
80 50  P  Páx
81 51  Q P
82 52  R R
83 53 S  S
84 54 T  T
85 55  U OU
86 56  V V
87 57  W W
88 58  X X
89 59  Y Si
90 5A  Z  Z
91 5B  [ [
92 5C  \ \
93 5D ] ]
94 5E  ^  ^
95 5F  _  _
96 60  `  "
97 61  a  a
98 62  b b
99 63  c c
100 64  d d
101 65  e e
102 66  f F
103 67  g g
104 68  h h
105 69  i eu
106 6A  j j
107 6B  k k
108 6C  l l
109 6D  m m
110 6E n  n
111 6F o ou
112 70  p páx
113 71 q que
114 72 r r
115 73 s s
116 74 t t
117 75 u  ou
118 76 v v
119 77 w w
120 78 x x
121 79 y  Si
122 7A z  z
123 7B  {  {
124 7C |  |
125 7D }  }
126 7E  ~  ~
127 7F
160  A0   &nbsp;
161 A1  ¡  !  ¡¡¡
162 A2  ¢ ¢  ¢
 163  A3  £  £  £
164 A4 ¤  ¤  ¤
165 A5  ¥ ¥  ¥
 166  A6  ¦  ¦  ¦
167 A7 §  §  §
168 A8  ¨ ¨  ¨
 169  A9  ©  ©  ©
170 AA ª  ª  ª
171 AB  « "  «
 172 AC  ¬ ¬ ¬
173 AD  -  ­ &shy;
174 AE  ® ®  ®
 175  AF  ¯  ¯  ¯
176 B0 °  °  °
177 B1  ± ±  ±
 178  B2  ²  ²  & Sup2;
179 B3 ³  ³  & Sup3;
180 B4  ´ '  ´
 181  B5  µ  µ  µ
182 B6  ¶  ¶
183 B7  · · ·
 184 B8  ¸ ¸ ¸
185 B9 ¹  ¹ & Sup1;
186 BA  º º º
 187  BB  »  "  »
188 BC ¼  ¼ & frac14;
189 BD  ½ ½  & frac12;
 190  BE  ¾  ¾ & frac34;
191 BF ¿  ¿ ¿
192 C0  À A A
 193  C1 Á  A  A
194 C2 Â  A  A
195 C3  Ã A  A
 196  C4  Ä  A  A
197 C5 Å  A  A
198 C6  Æ Æ  Æ
199  C7  Ç  Ç  CHINA
200 C8 È  E  E
201 C9  É E E
 202  CA  Ê E E
203 CB Ë  E  E
204 CC  Ì Ì  Ì
 205  CD  Í  Í  Í
206 CE Î  Î Î
207 CF  Ï Ï  Ï
 208 D0  Ð  Ð  Ð
209 D1 Ñ  Ñ  Ñ
210 D2  Ò OU OU
211  D3  Ó OU OU
212 D4 Ô  OU  OU
213 D5 Õ OU  OU
 214  D6  Ö  OU  Ö
215 D7 ×  ×  ×
216 D8  Ø O  OU
 217  D9  Ù OU  OU
218 DA Ú  OU  OU
219 DB  Û OU  OU
 220  DC Ü  OU OU
221 DD Ý  Si Si
222 DE  Þ Þ  Þ
 223  DF  ß  H.H  ß
224 E0 à  a  a
225 E1 á a  a
226 E2 â  a  a
227 E3 ã  a  a
228 E4 ä a  ä
 229  E5 å a  a
230 E6 æ  æ æ
231 E7 ç ç  ç
 232  E8 è e  é
233 E9 é  e  é
234 EA ê e  e
 235  EB ë e  e
236 EC ì  ì  ì
237 ED í í  í
238  EE î î  î
239 EF ï  ï  ï
240 F0 ð ð  ð
 241  F1 ñ  ñ  ñ
242 F2 ò  ou  ou
243 F3 ó ou  ou
244  F4 ô ou  ou
245 F5 õ  ou  ou
246 F6 ö ou  ö
 247  F7 ÷ ÷  ÷
248 F8 ø  ou  ou
249 F9 ù ou  ou
250  FA ú ou  ú
251 FB û  ou  ou
252 FC ü ou  ü
253 FD ý Si  Si
254 FE þ  þ  þ
255 FF  ÿ Si  Si
338 152 Œ Œ
339 153 œ œ
352 160  Š Š
353  161  š  š
376 178 Ÿ Si
402 192  ƒ ƒ
8211  2013  -  -
8212 2014 - -
8216 2018  ' '
8217  2019  '  "
8218 201A ' .
8220 201C  " "
8221 201D  "  "
8222 201E " "
8224 2020  †
8225  2021  ‡  ‡
8226 2022
8230 2026  ... ...
8240  2030  ‰
8364 20AC
8482 2122  ™