ಎನ್ಕಾರ್ನಿ ಅರ್ಕೋಯಾ

ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ, ವಿನ್ಯಾಸವು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೃತಿಗಳು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ.

ಎನ್ಕಾರ್ನಿ ಅರ್ಕೋಯಾ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 215 ರಿಂದ 2020 ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ