Символдор жана алардын эквиваленттери ASCII / Html

Стандарттарды колдонуу байланыштын натыйжалуулугун жогорулатат жана пайда болушу мүмкүн болгон каталарды четтетет, ошентип колдонуучулар ортосунда глобалдык жана эффективдүү алмашуу ар кандай пункттардан болот. Көп учурларда белгилерди камтуу үчүн ASCII кодировкасына кайрылууга туура келет. Бул жерде сиз алардын ар бирине ыкчам түрдө жетүү үчүн өтө толук столду таба аласыз. .

ASCII дек ASCII Hex СИМВОЛЬ HTML номери HTML аты
32 20  (мейкиндик)
33 21  ! &#33
34 22  «  " «
35 23  #  #
36 24  $  $
37 25  %  %
38 26  &  & &
39 27  "  "
40 28  (  (
41 29  )  )
42 2A  *  *
43 2B  +  +
44 2C  , ,
45 2D -  -
46 2E  . .
47 2F  / /
48 30  0  XNUMX
49 31  1  XNUMX
50 32  2  эки
51 33  3 XNUMX
52 34  4 XNUMX
53 35  5 XNUMX
54 36  6 XNUMX
55 37  7  XNUMX
56 38  8 XNUMX
57 39 9  XNUMX
58 3A  : :
59 3B ; ;
60 3C  < < <
61 3D = =
62 3E > >  >
63 3F  ?  ?
64 40  @ @
65 41 A TO
66 42  B  Б
67 43  C  C
68 44  D  Д.
69 45  E  ЖАНА
70 46  F  F
71 47  G  G
72 48  H  H
73 49  I  I
74 4A  J  J
75 4B  K  K
76 4C  L  L
77 4D  M  М
78 4E  N  N
79 4F  O  ЖЕ
80 50  P  P
81 51  Q С
82 52  R R
83 53 S  S
84 54 T  Т
85 55  U ЖЕ
86 56  V V
87 57  W W
88 58  X X
89 59  Y Y
90 5A  Z  Z
91 5B  [ [
92 5C  \ \
93 5D ] ]
94 5E  ^  ^
95 5F  _  _
96 60  `  "
97 61  a  чейин
98 62  b б
99 63  c c
100 64  d г.
101 65  e электрондук
102 66  f F
103 67  g г
104 68  h ч
105 69  i мен
106 6A  j j
107 6B  k к
108 6C  l l
109 6D  m м
110 6E n  н
111 6F o же
112 70  p б
113 71 q эмне
114 72 r r
115 73 s s
116 74 t т
117 75 u  же
118 76 v v
119 77 w w
120 78 x х
121 79 y  Y
122 7A z  z
123 7B  {  {
124 7C |  |
125 7D }  }
126 7E  ~  ~
127 7F
160  A0   &nbsp;
161 A1  ¡  !  ¡
162 A2  ¢ ¢  ¢
 163  A3  £  £  £
164 A4 ¤  ¤  ¤
165 A5  ¥ ¥  ¥
 166  A6  ¦  ¦  ¦
167 A7 §  §  §
168 A8  ¨ ¨  ¨
 169  A9  ©  ©  ©
170 AA ª  ª  ª
171 AB  « "  "
 172 AC  ¬ ¬ ¬
173 AD  -  ­ &shy;
174 AE  ® ®  ®
 175  AF  ¯  ¯  ¯
176 B0 °  °  °
177 B1  ± ±  ±
 178  B2  ²  ²  ²
179 B3 ³  ³  ²
180 B4  ´ "  ´
 181  B5  µ  µ  µ
182 B6  ¶  ¶
183 B7  · · ·
 184 B8  ¸ ¸ ¸
185 B9 ¹  ¹ ²
186 BA  º º º
 187  BB  »  "  »
188 BC ¼  ¼ & Frac14;
189 BD  ½ ½  & Frac12;
 190  BE  ¾  ¾ & Frac34;
191 BF ¿  ¿ ¿
192 C0  À TO TO
 193  C1 Á  TO  TO
194 C2 Â  TO  TO
195 C3  Ã TO  TO
 196  C4  Ä  TO  TO
197 C5 Å  TO  TO
198 C6  Æ Æ  Æ
199  C7  Ç  Ç  CHINA
200 C8 È  ЖАНА  ЖАНА
201 C9  É ЖАНА ЖАНА
 202  CA  Ê ЖАНА ЖАНА
203 CB Ë  ЖАНА  ЖАНА
204 CC  Ì Ì  Ì
 205  CD  Í  Í  Í
206 CE Î  Î Î
207 CF  Ï Ï  Ï
 208 D0  Ð  Ð  Ð
209 D1 Ñ  Ñ  Ñ
210 D2  Ò ЖЕ ЖЕ
211  D3  Ó ЖЕ ЖЕ
212 D4 Ô  ЖЕ  ЖЕ
213 D5 Õ ЖЕ  ЖЕ
 214  D6  Ö  ЖЕ  Ө
215 D7 ×  ×  ×
216 D8  Ø ЖЕ  Ø
 217  D9  Ù ЖЕ  ЖЕ
218 DA Ú  ЖЕ  ЖЕ
219 DB  Û ЖЕ  ЖЕ
 220  DC Ü  ЖЕ ЖЕ
221 DD Ý  Y Y
222 DE  Þ Þ  Þ
 223  DF  ß  H.H  п
224 E0 à  чейин  чейин
225 E1 á чейин  чейин
226 E2 â  чейин  чейин
227 E3 ã  чейин  чейин
228 E4 ä чейин  Д
 229  E5 å чейин  чейин
230 E6 æ  æ æ
231 E7 ç ч  ч
 232  E8 è жана  бул
233 E9 é  жана  жана
234 EA ê жана  жана
 235  EB ë жана  жана
236 EC ì  ì  ì
237 ED í í  í
238  EE î î  î
239 EF ï  ï  ï
240 F0 ð ð  ð
 241  F1 ñ  ñ  ñ
242 F2 ò  же  же
243 F3 ó же  же
244  F4 ô же  же
245 F5 õ  же  же
246 F6 ö же  Т
 247  F7 ÷ ÷  ÷
248 F8 ø  же  же
249 F9 ù же  же
250  FA ú же  же
251 FB û  же  же
252 FC ü же  ü
253 FD ý Y  Y
254 FE þ  þ  þ
255 FF  ÿ Y  Y
338 152 Œ Œ
339 153 œ œ
352 160  Š Š
353  161  š  š
376 178 Ÿ Y
402 192  ƒ ƒ
8211  2013  -  -
8212 2014 - -
8216 2018  " «
8217  2019  «  "
8218 201A .
8220 201C  « «
8221 201D  «  «
8222 201E « "
8224 2020  †
8225  2021  ‡  ‡
8226 2022
8230 2026  ... ...
8240  2030  ‰
8364 20AC
8482 2122  ™