ग्राफिक डिझाइनचे प्रकार

ग्राफिक डिझाइनचे अनेक प्रकार आहेत

El ग्राफिक डिझाइन प्रतिमेच्या वापराची काळजी घेणारा उपाय आहे en el शिबिरo de la सार्वजनिकity, la edici.n y la योजनाificवेदना.n de la माहिती द्यावेदना.n. Se टक्केra en la फॉर्मa en que se trअटा el contenमी करतो de la माहिती द्यावेदना.n फसवणे el कल्ला de que el mखात्री कराaje pueda असणे entशेवटमी करतो aप्रोpiadamente करून el usuएरिओ. म्हणूनच ही सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ग्राफिक डिझाइनचे विविध प्रकार आहेत.

हे क्षेत्र आहे muy amplio en el que पॉडemos वरआहेराअर una ग्रॅन विविधad de प्राesआयनआहे. तसेच, कोणत्या प्रकारचे ग्राफिक डिझायनर अस्तित्वात आहेत हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. En ESTa seआयसीसी.n te vamos a कॉमentar मुख्यग्राफिक डिझाइनचे प्रकार que पॉडemos वरआहेराअर en el पाराअडचण परिच्छेद que así, सप्टेंबरas cuál es la que mejor se अनुकूलa a tu प्रतिवायर.

¿Qué es el डिझाइनओओ gráfआयको?

El डिझाइनओओ gráfआयको es el क्रियाकलापांचा संच जे ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करणारी ग्राफिक प्रणाली तयार करण्यास अनुमती देते. प्रतिमेद्वारे कल्पना किंवा संकल्पना पसरवण्यासाठी याचा वापर केला जातो. ज्याचा उद्देश त्याकडे पाहणाऱ्या व्यक्तीच्या मनात एक शक्तिशाली संदेश सोडणे हा आहे.

त्याचा उद्देश ग्राफिक उत्पादनांचे संशोधन आणि डिझाइन आहे.os. A दरम्यानvआणि de una असणेie de प्रक्रियाimवाटतेos que agruपॅन लास técNICas अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना विपणन, la सार्वजनिकity, la कॉमअद्वितीयवेदना.n, la एकूणity de अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना métodos y técNICas que परवानगीen alकरू शकताझार la विसi.n y la कॉम्पमूत्रपिंडsi.n अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना क्लायंटe y el हरकतetमी गेलो टेकूuESTo करून la empरेसा.

ग्राफिक डिझाइनचे कोणते प्रकार आहेत?

El डिझाइनओओ gráfआयको tiएएन una amplia विविधad de टीपos y ESTilos, cआहे uno aplicघोळ a un हरकतetमी गेलो diferente. प्रत्येकाचा मुख्य उद्देश प्रेक्षकांना संदेश देण्यासाठी आवश्यक घटक निश्चित करणे हा आहे. अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना सिद्धांतएल्स टीपos o clऐस de डिझाइनओओ gráfआयको मुलगा:

Diseओओ संपादकीय

संपादकीय डिझाइन, पुस्तक डिझाइनचा एक प्रकार

ग्राफिक डिझाइनचा हा प्रकार त्यापैकी एक आहे m.s फसवणेocगेले y उपयुक्तizयुवकासाठी. Éस्टीक es el टीपo de डिझाइनओओ que se usa en libROS, रेव्हists, diआर्य, स्तंभas,. संपादकीय डिझाइनचा वापर समान व्यवसाय क्षेत्राशी संबंधित माहिती, मजकूर आणि जाहिराती सादर करण्यासाठी केला जातोTiएएन कॉमo हरकतetमी गेलो la उपस्थितवेदना.n de la माहिती द्यावेदना.n साठी que el leअभिनेता o el usuएरिओ la entiशेवट de una फॉर्मa eफॅक्टव्हॅट. तर que el mखात्री कराaje समुद्र entशेवटमी करतो de माणूसयुग rápइडा y clara.

पोर्र ejemplo, una págINA en blआन्को puede असणे निराशारानe साठी un leअभिनेता, करूनque नाही sअरे cuáles मुलगा लास páजिनas que च्या a व्हेir नंतरuआहे. En cएम्बio, una págINA फसवणे कॉलरधातूचा y घटकos gráficos puede असणे जास्तo m.s atरॅक्टव्हॅट. आणिl leअभिनेता se पाठविलेirá m.s confiघोळ y segयूरो de qué va a वरआहेराअर en लास सिग्uवाटतेes páजिनas.

Diseओओ सार्वजनिकitएरिओ

जाहिरात डिझाइन se कंपनी किंवा व्यवसाय प्रसिद्ध करण्यासाठी वापरले जाते. पारa ello, se उपयुक्तizan diferentes घटकos कॉमo la इमेजen शरीरatव्हॅट, la जिवलग मित्रइटा de कॉलरधातूचा y el टीपo de द्याra en मजाci.n अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना उत्पादनo que se डेसea उपस्थितar. या प्रकारचे डिझाइन debe aकॉम्पañगाढव de una शिबिरana de सार्वजनिकity que कसेpla अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना हरकतetivos टेकूuESTos.

उपयुक्ततेबद्दल आपण असे म्हणू शकतो की ते याबद्दल आहे dar a फसवणेocer उत्पादनos, nuevos सेवाiOS,. त्यामुळे, se जनसंवादाच्या विविध पद्धतींवर आधारित. प्रवेशre इलos वरआहेरॅमos a la प्रिंट जाहिराती, रेडिओ, दूरदर्शन आणि अगदी अलीकडे इंटरनेट.

Diseओओ शरीरatमी गेलो

कॉर्पोरेट डिझाइन हे डिझाइन आहे जे कंपनी, ब्रँड किंवा व्यक्ती सादर करण्यासाठी वापरले जाते. Éस्टीक se उपयुक्तइझा साठी dar a फसवणेocer la empरेसा y su ESTilo, लास कारअभिनेताíस्टिकas,. Eस्टीक टीपo de डिझाइनओओ se उठावाचेa en la उपयुक्तizवेदना.n de कॉलरधातूचा y घटकos gráficos que llआमेन la atenci.n अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना púbभारतीय जीवन बिमा निगमo y le परवानगीan एकात्मिकrगाढव फसवणे el मजकूरo उपस्थितघोळ.

या प्रकारच्या डिझाइनची भूमिका  se कंपनीची सर्व उत्पादने, कृती आणि परिस्थितींमध्ये एकसमान प्रतिमा प्राप्त करण्यासाठी केले जाते. तांत्रिक नाव आहे ब्रँडिंग

स्पष्टीकरण

चित्र, वस्तू, लोक, ठिकाणे आणि घटनांच्या ग्राफिक प्रतिनिधित्वावर आधारित आहे. A lo मोठेo de su इतिहासकारia, la ilUstरॅकi.n ha ido evolucआयनमी चालतो a दरम्यानvआणि de जिintas हॉर्नहसणेes कलाíस्टिकम्हणून Cआहे una de इलas फसवणे un ESTilo y una फॉर्मa de कालबाह्यरिझोल्यूशनi.n टेकूiOS. Aunque el संकल्पनाo de ilUstरॅकi.n se asocia आदरातिथ्यतळe a la प्रतिनिधित्ववेदना.n gráfआयका de हरकतetos o व्यक्तीम्हणून

शिवाय, टीiएएन una खूप विस्तृत अनुप्रयोग, कॉमo lo muESTra la ग्राफिक स्पष्टीकरण, que इंजिनlओबामा तेडोस अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना साहित्यes gráficos दृश्यमानआहे आवडले la साहित्यिक चित्रण, que समावेशuye la ilUstरॅकi.n de libROS, रेव्हists, कार्टेलes (सार्वजनिकity) y डेम.s साहित्यes gráficos.

पॅकेजिंग

पॅकेजिंग डिझाइन, ग्राफिक डिझाइन

El पॅकेजिंग मालाचे पॅकेजिंग आहे, es डिसेंबरir, तेdo lo que envनमस्कारve उत्पादने. ESTo समावेशuye:

 • अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना साहित्यes फसवणे अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना que ESTá फॅब्रिकअडचण
 • Su फॉर्मa, su tकिंवाओओ, su रंग, su डिझाइनओओ
 • La etकायबाह्य eta e आतील बाजू
 • El embalajअहो el वाहतूकe
 • La उपस्थितवेदनावर आणि la कॉमerसीयलizवेदना.n

म्हणजे, तेdo lo que hनिपुण que लास पाराANCías sean पुन्हाocible, atरॅक्टवॅट्स y  कॉम्पradas करून el उपभोगणेidor.

3 डी डिझाइन

3D डिझाइन हे एक तंत्र आहे जे ची शक्यता देते संगणकाच्या साहाय्याने वस्तूंची कल्पना करा. ही शक्यता केवळ डिझाईनच नाही तर एखादी वस्तू तयार करण्याआधी त्याचे आकार दृष्य आणि जाणून घेण्यास देखील अनुमती देते. दुसऱ्या शब्दांत, असे म्हटले जाऊ शकते की 3D डिझाइन तुम्हाला कल्पना करण्याआधी कल्पना करू देते.

Este बद्दल आहे उत्पादनाची सर्व वैशिष्ट्ये कॅप्चर करा, समावेशuyएंडो साहित्यes, फॉर्मas, मजकूरउरस, कॉलरधातूचा, ilउमिनवेदना.n, sensibility a la luz, व्यवहारचातुर्यo y मूव्हimवाटतेo. फायद्यांसाठी, च्याrece una सोलicu.n óptडेहराडून y eficiente al CASo de que नाही अस्तित्वातan येथेरॅमवाटतेas ni साहित्यes de फॅब्रिकवेदना.n अस्तित्वातentes साठी la उत्पादनआयसीसी.n अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना हरकतeto.

वेब डिझाइन

वेब डिझाइन, ग्राफिक डिझाइनचा एक प्रकार

वेब डिझाइन es la भागe निर्मितीव्हॅट अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना प्रोyecto वेब, es डिसेंबरir, ब्राउझरमध्ये काय दिसेल. Se trअटा de एक आर्किटेक्चर आणि उपाय विकसित करा जे च्या संरचनेला अर्थ देतात वेब. या उपायांना परवानगी देणे आवश्यक आहे dar respuआहे a लास neसेसidबाय de अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना क्लायंटes de una फॉर्मa fáeyelash, rápइडा y eficaz

आहे que tजान en cuप्रविष्ट करा que la वेब ESTá en सततe cएम्बio पीues लास tecnologías cएम्बइयान y se वास्तविकizan así कॉमo लास फॉर्मas de हावभावआयनar el डिझाइननाही पोर्र lo que es neसेसएरिओ tजान अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना फसवणेocimवाटतेos suficientes साठी डेसarरोल कराar unas ESTरक्टउरस de डिझाइनओओ वेब que se अनुकूलen al nuevo संदर्भo.


लेखाची सामग्री आमच्या तत्त्वांचे पालन करते संपादकीय नीति. त्रुटी नोंदविण्यासाठी क्लिक करा येथे.

टिप्पणी करणारे सर्वप्रथम व्हा

आपली टिप्पणी द्या

आपला ई-मेल पत्ता प्रकाशित केला जाणार नाही.

*

*

 1. डेटा जबाबदार: मिगुएल Áन्गल गॅटन
 2. डेटाचा उद्देशः नियंत्रण स्पॅम, टिप्पणी व्यवस्थापन.
 3. कायदे: आपली संमती
 4. डेटा संप्रेषण: कायदेशीर बंधन वगळता डेटा तृतीय पक्षास कळविला जाणार नाही.
 5. डेटा संग्रहण: ओकेन्टस नेटवर्क (EU) द्वारा होस्ट केलेला डेटाबेस
 6. अधिकारः कोणत्याही वेळी आपण आपली माहिती मर्यादित, पुनर्प्राप्त आणि हटवू शकता.