என்கார்னி ஆர்கோயா

நான் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரு எழுத்தாளராகவும், சுயமாக வெளியிடப்பட்ட எழுத்தாளராகவும் இருக்கிறேன், எனவே வடிவமைப்பு என்பது எனது அறிவின் ஒரு பகுதியாகும். விளம்பரம் மற்றும் வடிவமைப்பில் என்னிடம் உள்ள அறிவைத் தேவைப்படும் மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதை நான் விரும்புகிறேன்.

என்கார்னி ஆர்கோயா நவம்பர் 33 முதல் 2020 கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார்