Belgilar va ularning ekvivalentlari ASCII / Html

Standartlardan foydalanish aloqa samaradorligini oshiradi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolarni yo'q qiladi, shuning uchun foydalanuvchilar o'rtasida turli xil nuqtalardan tarkibni global va samarali almashish mumkin. Bizning tarkibimizga ramzlarni kiritish uchun ko'p hollarda ASCII kodlash usullariga murojaat qilish kerak. Bu erda ularning har biriga epchil tarzda kirish uchun juda to'liq jadvalni topishingiz mumkin. .

 

ASCII dek ASCII olti SAMBOL HTML raqami HTML nomi
32 20  (bo'sh joy)
33 21  ! &#33
34 22  «  " "
35 23  #  #
36 24  $  $
37 25  %  %
38 26  &  & &
39 27  "  "
40 28  (  (
41 29  )  )
42 2A  *  *
43 2B  +  +
44 2C  , ,
45 2D -  -
46 2E  . .
47 2F  / /
48 30  0  XNUMX
49 31  1  bitta
50 32  2  XNUMX-XNUMX-XNUMX XNUMX XNUMX
51 33  3 XNUMX
52 34  4 XNUMX
53 35  5 XNUMX
54 36  6 XNUMX
55 37  7  XNUMX
56 38  8 XNUMX
57 39 9  XNUMX
58 3A  : :
59 3B ; ;
60 3C  < < <
61 3D = =
62 3E > >  >
63 3F  ?  ?
64 40  @ @
65 41 A TO
66 42  B  B
67 43  C  C
68 44  D  D.
69 45  E  VA
70 46  F  F
71 47  G  G
72 48  H  H
73 49  I  Men
74 4A  J  J
75 4B  K  K
76 4C  L  L
77 4D  M  M
78 4E  N  N
79 4F  O  Yoki
80 50  P  P
81 51  Q Q
82 52  R R.
83 53 S  S
84 54 T  T
85 55  U Yoki
86 56  V V
87 57  W V
88 58  X X
89 59  Y Y
90 5A  Z  Z
91 5B  [ [
92 5C  \ \
93 5D ] ]
94 5E  ^  ^
95 5F  _  _
96 60  `  "
97 61  a  ga
98 62  b b
99 63  c v
100 64  d d
101 65  e e
102 66  f F
103 67  g g
104 68  h h
105 69  i men
106 6A  j j
107 6B  k k
108 6C  l l
109 6D  m m
110 6E n  n
111 6F o yoki
112 70  p p
113 71 q nima
114 72 r r
115 73 s s
116 74 t t
117 75 u  yoki
118 76 v v
119 77 w w
120 78 x x
121 79 y  Y
122 7A z  z
123 7B  {  {
124 7C |  |
125 7D }  }
126 7E  ~  ~
127 7F
160  A0   &nbsp;
161 A1  ¡  !  ¡¡
162 A2  ¢ ¢  ¢
 163  A3  £  Funt sterlingni tashkil etadi  £
164 A4 ¤  ¤  ¤
165 A5  ¥ ¥  \
 166  A6  ¦  ¦  ¦
167 A7 §  §  §
168 A8  ¨ ¨  ¨
 169  A9  ©  ©  ©
170 AA ª  ª  ª
171 AB  « "  "
 172 AC  ¬ ¬ ¬
173 AD  -  ­ &shy;
174 AE  ® ®  ®
 175  AF  ¯  ¯  ¯
176 B0 °  °  °
177 B1  ± ±  ±
 178  B2  ²  ²  & sup2;
179 B3 ³  ³  & sup3;
180 B4  ´ '  ´
 181  B5  µ  µ  mk
182 B6  ¶  ¶
183 B7  · · ·
 184 B8  ¸ ¸ ¸
185 B9 ¹  ¹ & sup1;
186 BA  º º º
 187  BB  »  »  »
188 BC ¼  ¼ & Frac14;
189 BD  ½ ½  & Frac12;
 190  BE  ¾  ¾ & Frac34;
191 BF ¿  ¿ ¿
192 C0  À TO TO
 193  C1 Á  TO  TO
194 C2 Â  TO  TO
195 C3  Ã TO  TO
 196  C4  Ä  TO  TO
197 C5 Å  TO  TO
198 C6  Æ Æ  Æ
199  C7  Ç  Ch  Xitoy
200 C8 È  VA  VA
201 C9  É VA VA
 202  CA  Ê VA VA
203 CB Ë  VA  VA
204 CC  Ì Ì  Ì
 205  CD  Í  Í  Í
206 CE Î  Î Î
207 CF  Ï Ï  Ï
 208 D0  Ð  Ð  Ð
209 D1 Ñ  Ñ  Ñ
210 D2  Ò Yoki Yoki
211  D3  Ó Yoki Yoki
212 D4 Ô  Yoki  Yoki
213 D5 Õ Yoki  Yoki
 214  D6  Ö  Yoki  Ö
215 D7 ×  ×  ×
216 D8  Ø O  Ø
 217  D9  Ù Yoki  Yoki
218 DA Ú  Yoki  Yoki
219 DB  Û Yoki  Yoki
 220  DC Ü  Yoki Yoki
221 DD Ý  Y Y
222 DE  Þ Þ  Þ
 223  DF  ß  H.H  H.H
224 E0 à  ga  ga
225 E1 á ga  ga
226 E2 â  ga  ga
227 E3 ã  ga  ga
228 E4 ä ga  ga
 229  E5 å ga  ga
230 E6 æ  æ æ
231 E7 ç ç  g
 232  E8 è va  è
233 E9 é  va  Ed
234 EA ê va  va
 235  EB ë va  va
236 EC ì  ì  ì
237 ED í í  í
238  EE î î  î
239 EF ï  ï  ï
240 F0 ð ð  ð
 241  F1 ñ  ñ  ñ
242 F2 ò  yoki  yoki
243 F3 ó yoki  yoki
244  F4 ô yoki  yoki
245 F5 õ  yoki  yoki
246 F6 ö yoki  yoki
 247  F7 ÷ ÷  ÷
248 F8 ø  yoki  yoki
249 F9 ù yoki  yoki
250  FA ú yoki  yoki
251 FB û  yoki  yoki
252 FC ü yoki  ü
253 FD ý Y  Y
254 FE þ  š  š
255 FF  ÿ Y  Y
338 152 Œ Œ
339 153 œ œ
352 160  Š Š
353  161  š  sh
376 178 Ÿ Y
402 192  ƒ ƒ
8211  2013  -  -
8212 2014 - -
8216 2018  " "
8217  2019  "  '
8218 201A
8220 201C  " "
8221 201D  "  "
8222 201E " "
8224 2020  †
8225  2021  ‡  ‡
8226 2022
8230 2026  ... ...
8240  2030  ‰
8364 20AC
8482 2122  ™