Jose Angel R. Gonzalez

Tôi tưởng tượng, tôi viết và tôi sáng tạo, nói chung. Sự phát triển của sự sáng tạo khiến tôi dành hàng giờ trong Photoshop và Illustrator. Nhà sản xuất nghe nhìn bán thời gian để tìm kiếm cách giải thích mới về điện ảnh và mức độ tiêu thụ của nó. Người hâm mộ Triết học và Xã hội học với phân tích theo chủ nghĩa thực chứng và chế độ dân chủ.