Pandora

Tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật, tôi hiện đang làm thiết kế đồ họa tự do cho nhiều công ty khác nhau trong lĩnh vực xuất bản. Tôi là người yêu nghệ thuật và thiết kế, cả hai đều là một phần cuộc sống của tôi.