סמלים ושווי מקביליהם ב- ASCII / Html

שימוש בסטנדרטים מגביר את יעילות התקשורת ומבטל שגיאות שעלולות להיווצר, וכך ניתן להחליף תוכן באופן גלובלי ויעיל בין משתמשים מנקודות שונות. בהזדמנויות רבות יש צורך לנקוט בקידוד ASCII כדי לכלול סמלים בתוכן שלנו. כאן תוכלו למצוא טבלה שלמה מאוד לגישה לכל אחד מהם בצורה זריזה. .

ASCII דצמבר ASCII Hex סֵמֶל מספר HTML שם HTML
32 20  (מֶרחָב)
33 21  ! &#33
34 22  «  " "
35 23  #  #
36 24  $  $
37 25  %  %
38 26  &  & &
39 27  "  '
40 28  (  (
41 29  )  )
42 2A  *  *
43 2B  +  +
44 2C  , ,
45 2D -  -
46 2E  . .
47 2F  / /
48 30  0  XNUMX
49 31  1  XNUMX
50 32  2  XNUMX
51 33  3 XNUMX
52 34  4 XNUMX
53 35  5 XNUMX
54 36  6 XNUMX
55 37  7  XNUMX
56 38  8 XNUMX
57 39 9  XNUMX
58 3A  : :
59 3B ; ;
60 3C  < <
61 3D = =
62 3E > >  >
63 3F  ?  ?
64 40  @ @
65 41 A ל
66 42  B  ב
67 43  C  ג
68 44  D  ד
69 45  E  AND
70 46  F  F
71 47  G  ז
72 48  H  ה
73 49  I  אני
74 4A  J  י
75 4B  K  ק
76 4C  L  ל
77 4D  M  M
78 4E  N  נ
79 4F  O  אוֹ
80 50  P  פ
81 51  Q ש
82 52  R R
83 53 S  ס
84 54 T  ט
85 55  U אוֹ
86 56  V ו
87 57  W W
88 58  X איקס
89 59  Y י
90 5A  Z  ז
91 5B  [ [
92 5C  \ \
93 5D ] ]
94 5E  ^  ^
95 5F  _  _
96 60  `  "
97 61  a  ל
98 62  b ב
99 63  c ג
100 64  d ד
101 65  e e
102 66  f F
103 67  g ז
104 68  h ח
105 69  i אני
106 6A  j j
107 6B  k k
108 6C  l l
109 6D  m M
110 6E n  n
111 6F o אוֹ
112 70  p ע
113 71 q מה
114 72 r ר
115 73 s ס
116 74 t t
117 75 u  אוֹ
118 76 v v
119 77 w w
120 78 x איקס
121 79 y  י
122 7A z  z
123 7B  {  {
124 7C |  |
125 7D }  }
126 7E  ~  ~
127 7F
160  A0    
161 A1  ¡  !  ¡¡
162 A2  ¢ ¢  ¢
 163  A3  £  £  ליש"ט
164 A4 ¤  ¤  ¤
165 A5  ¥ ¥  ¥
 166  A6  ¦  ¦  ¦
167 A7 §  §  §
168 A8  ¨ ¨  ¨
 169  A9  ©  ©  ©
170 AA ª  ª  ª
171 AB  « «  "
 172 AC  ¬ ¬ ¬
173 AD  -  ­ ­
174 AE  ® ®  ®
 175  AF  ¯  ¯  ¯
176 B0 °  °  °
177 B1  ± ±  ±
 178  B2  ²  ²  & Sup2;
179 B3 ³  ³  & Sup3;
180 B4  ´ '  '
 181  B5  µ  µ  μ
182 B6  ¶  ¶
183 B7  · PAGE ·
 184 B8  ¸ ¸ ¸
185 B9 ¹  ¹ & Sup1;
186 BA  º º º
 187  BB  »  "  »
188 BC ¼  ¼ וfrac14;
189 BD  ½ ½  וfrac12;
 190  BE  ¾  ¾ וfrac34;
191 BF ¿  ¿ ¿
192 C0  À ל ל
 193  C1 Á  ל  ל
194 C2 Â  ל  ל
195 C3  Ã ל  ל
 196  C4  Ä  ל  ל
197 C5 Å  ל  ל
198 C6  Æ Æ  Æ
199  C7  Ç  Ç  סין
200 C8 È  AND  AND
201 C9  É AND AND
 202  CA  Ê AND AND
203 CB Ë  AND  AND
204 CC  Ì אני  אני
 205  CD  Í  אני  אני
206 CE Î  אני אני
207 CF  Ï אני  אני
 208 D0  Ð  Ð  Ð
209 D1 Ñ  Ñ  Ñ
210 D2  Ò אוֹ אוֹ
211  D3  Ó אוֹ אוֹ
212 D4 Ô  אוֹ  אוֹ
213 D5 Õ אוֹ  אוֹ
 214  D6  Ö  אוֹ  Ö
215 D7 ×  ×  ×
216 D8  Ø אוֹ  Ø
 217  D9  Ù אוֹ  אוֹ
218 DA Ú  אוֹ  אוֹ
219 DB  Û אוֹ  אוֹ
 220  DC Ü  אוֹ אוֹ
221 DD Ý  י י
222 DE  Þ ת  ת
 223  DF  ß  ח.ה.  ß
224 E0 à  ל  ל
225 E1 á ל  ל
226 E2 â  ל  ל
227 E3 ã  ל  ל
228 E4 ä ל  א
 229  E5 å ל  ל
230 E6 æ  æ æ
231 E7 ç ç  ç
 232  E8 è ו  זה
233 E9 é  ו  זה
234 EA ê ו  ו
 235  EB ë ו  ו
236 EC ì  אני  אני
237 ED í אני  אני
238  EE î אני  אני
239 EF ï  אני  אני
240 F0 ð ð  ð
 241  F1 ñ  ñ  ñ
242 F2 ò  אוֹ  אוֹ
243 F3 ó אוֹ  אוֹ
244  F4 ô אוֹ  אוֹ
245 F5 õ  אוֹ  אוֹ
246 F6 ö אוֹ  ö
 247  F7 ÷ ÷  ÷
248 F8 ø  אוֹ  ø
249 F9 ù אוֹ  אוֹ
250  FA ú אוֹ  אוֹ
251 FB û  אוֹ  אוֹ
252 FC ü אוֹ  ü
253 FD ý י  י
254 FE þ  þ  þ
255 FF  ÿ י  י
338 152 Œ Œ
339 153 œ œ
352 160  Š Š
353  161  š  š
376 178 Ÿ י
402 192  ƒ ƒ
8211  2013  -  -
8212 2014 - -
8216 2018  " '
8217  2019  "  '
8218 201A .
8220 201C  " "
8221 201D  "  "
8222 201E " "
8224 2020  †
8225  2021  ‡  ‡
8226 2022
8230 2026  ... ...
8240  2030  ‰
8364 20AC
8482 2122  ™