Calaamadaha iyo u dhigmadooda ASCII / Html

Isticmaalka jaangooyooyinka waxay kordhisaa hufnaanta isgaarsiinta waxayna baabi'isaa khaladaadka ka dhalan kara, sidaas awgeedna adduunka iyo si wax ku ool ah loogu kala beddelo adeegsadayaasha dhinacyo kala duwan ayaa suurtagal ah. Marar badan waxaa lagama maarmaan ah in la adeegsado koodh ASCII si loogu daro calaamado ku jira waxyaabahayaga. Halkan waxaad ka heli kartaa jadwal aad u dhameystiran oo aad ku heli karto mid kasta oo ka mid ah hab dhaqso leh. .

ASCII Diis ASCII Hex ASTAAMO Lambarka HTML Magaca HTML
32 20  (boos)
33 21  ! &#33
34 22  «  " "
35 23  #  #
36 24  $  $
37 25  %  %
38 26  &  & &
39 27  '  '
40 28  (  (
41 29  )  )
42 2A  *  *
43 2B  +  +
44 2C  , ,
45 2D -  -
46 2E  . .
47 2F  / /
48 30  0  0
49 31  1  mid
50 32  2  XNUMX
51 33  3 XNUMX
52 34  4 XNUMX
53 35  5 XNUMX
54 36  6 XNUMX
55 37  7  XNUMX
56 38  8 XNUMX
57 39 9  XNUMX
58 3A  : :
59 3B ; ;
60 3C  < < <
61 3D = =
62 3E > >  >
63 3F  ?  ?
64 40  @ @
65 41 A KU
66 42  B  B
67 43  C  C
68 44  D  D
69 45  E  IYO
70 46  F  F
71 47  G  G
72 48  H  H
73 49  I  Aniga
74 4A  J  J
75 4B  K  K
76 4C  L  L
77 4D  M  M
78 4E  N  N
79 4F  O  AMA
80 50  P  P
81 51  Q S
82 52  R R
83 53 S  S
84 54 T  T
85 55  U AMA
86 56  V V
87 57  W W
88 58  X X
89 59  Y Y
90 5A  Z  Z
91 5B  [ [
92 5C  \ \
93 5D ] ]
94 5E  ^  ^
95 5F  _  _
96 60  `  ``
97 61  a  ku
98 62  b b
99 63  c c
100 64  d d
101 65  e e
102 66  f F
103 67  g g
104 68  h h
105 69  i aniga
106 6A  j j
107 6B  k k
108 6C  l l
109 6D  m m
110 6E n  n
111 6F o ama
112 70  p p
113 71 q waa maxay
114 72 r r
115 73 s s
116 74 t t
117 75 u  ama
118 76 v v
119 77 w w
120 78 x x
121 79 y  Y
122 7A z  z
123 7B  {  {
124 7C |  |
125 7D }  }
126 7E  ~  ~
127 7F
160  A0   &nbsp;
161 A1  ¡  !  ¡
162 A2  ¢ ¢  ¢
 163  A3  £  £  £
164 A4 ¤  ¤  ¤
165 A5  ¥ ¥  ¥
 166  A6  ¦  ¦  ¦
167 A7 §  §  §
168 A8  ¨ ¨  ¨
 169  A9  ©  ©  ©
170 AA ª  ª  ª
171 AB  « "  «
 172 AC  ¬ ¬ ¬
173 AD  -  ­ & xishood;
174 AE  ® ®  ®
 175  AF  ¯  ¯  ¯
176 B0 °  °  °
177 B1  ± ±  ±
 178  B2  ²  ²  ²
179 B3 ³  ³  ²
180 B4  ´ '  '
 181  B5  µ  µ  μ
182 B6  ¶  ¶
183 B7  · · ·
 184 B8  ¸ ¸ ¸
185 B9 ¹  ¹ ²
186 BA  º º º
 187  BB  »  »  »
188 BC ¼  ¼ ½
189 BD  ½ ½  ½
 190  BE  ¾  ¾ ½
191 BF ¿  ¿ ¿
192 C0  À KU KU
 193  C1 Á  KU  KU
194 C2 Â  KU  Â
195 C3  Ã KU  KU
 196  C4  Ä  KU  KU
197 C5 Å  KU  KU
198 C6  Æ Æ  Æ
199  C7  Ç  Ç  Shiinaha
200 C8 È  IYO  IYO
201 C9  É IYO IYO
 202  CA  Ê IYO IYO
203 CB Ë  IYO  IYO
204 CC  Ì Ì  Ì
 205  CD  Í  Í  Í
206 CE Î  Î Î
207 CF  Ï Ï  Ï
 208 D0  Ð  Ð  Ð
209 D1 Ñ  Ñ  Ñ
210 D2  Ò AMA AMA
211  D3  Ó AMA AMA
212 D4 Ô  AMA  AMA
213 D5 Õ AMA  AMA
 214  D6  Ö  AMA  AMA
215 D7 ×  ×  ×
216 D8  Ø O  Ø
 217  D9  Ù AMA  AMA
218 DA Ú  AMA  AMA
219 DB  Û AMA  AMA
 220  DC Ü  AMA AMA
221 DD Ý  Y Y
222 DE  Þ Þ  Þ
 223  DF  ß  H.H  H.H
224 E0 à  ku  à
225 E1 á ku  ku
226 E2 â  ku  â
227 E3 ã  ku  ku
228 E4 ä ku  ku
 229  E5 å ku  ku
230 E6 æ  æ æ
231 E7 ç ç  C
 232  E8 è iyo  th
233 E9 é  iyo  iyo
234 EA ê iyo  iyo
 235  EB ë iyo  iyo
236 EC ì  ì  ì
237 ED í í  í
238  EE î î  î
239 EF ï  ï  ï
240 F0 ð ð  ð
 241  F1 ñ  ñ  ñ
242 F2 ò  ama  ama
243 F3 ó ama  ama
244  F4 ô ama  ama
245 F5 õ  ama  ama
246 F6 ö ama  ama
 247  F7 ÷ ÷  ÷
248 F8 ø  ama  Ø
249 F9 ù ama  ama
250  FA ú ama  ama
251 FB û  ama  ama
252 FC ü ama  u
253 FD ý Y  Y
254 FE þ  þ  þ
255 FF  ÿ Y  Y
338 152 Œ Œ
339 153 œ œ
352 160  Š Š
353  161  š  š
376 178 Ÿ Y
402 192  ƒ ƒ
8211  2013  -  -
8212 2014 - -
8216 2018  ' '
8217  2019  '  '
8218 201A . .
8220 201C  " "
8221 201D  "  "
8222 201E " "
8224 2020  †
8225  2021  ‡  ‡
8226 2022
8230 2026  ... â € |
8240  2030  ‰
8364 20AC
8482 2122  ™