ASCII 码中的所有符号

什么是 ASCII 符号?

El 北美信息交换标准代码 (ASCII)是罗伯特·W·贝默(Robert W. Bemer)引入的,目的是使不同计算机制造商之间具有兼容性。 它是代表字母数字字符(即字母,符号,数字和重音符号)的一系列代码。 该代码使用从0到127的十进制小数位数。这些数字随后由计算机转换为二进制数,然后进行处理。

如何编写ASCII码?

ASCII码

ASCII码是通过按键盘上的alt键以及与我们要编写的特定代码相对应的数字代码组合来编写的。

这是一个非常有用的ASCII符号选择:

最流行的 ASCII 符号

 • (alt + 92)
 • (alt + 64)
 • ñ (alt + 164)
 • “ (alt + 39)
 • (alt + 35)
 • (alt + 33)
 • (alt + 95)
 • (alt + 42)
 • (alt + 126)
 • – (alt + 45)

常用(西班牙语)

 • ñ alt + 164
 • Ñ alt + 165
 • @ alt + 64
 • ¿ alt + 168
 • ? alt + 63
 • ¡ alt + 173
 • ! alt + 33
 • : alt + 58
 • / alt + 47
 • \ alt + 92

重音元音(急性西班牙口音)

 • á alt + 160
 • é alt + 130
 • í alt + 161
 • ó alt + 162
 • ú alt + 163
 • Á alt + 181
 • É alt + 144
 • Í alt + 214
 • Ó alt + 224
 • Ú alt + 233

变音元音

 • ä alt + 132
 • ë alt + 137
 • ï alt + 139
 • ö alt + 148
 • ü alt + 129
 • Ä alt + 142
 • Ë alt + 211
 • Ï alt + 216
 • Ö alt + 153
 • Ü alt + 154

数学符号

 • ½ alt + 171
 • ¼ alt + 172
 • ¾ alt + 243
 • ¹ alt + 251
 • ³ alt + 252
 • ² alt + 253
 • ƒ alt + 159
 • ± alt + 241
 • × alt + 158
 • ÷ alt + 246

贸易符号

 • $ alt + 36
 • £ alt + 156
 • ¥ alt + 190
 • ¢ alt + 189
 • ¤ alt + 207
 • ® alt + 169
 • © alt + 184
 • ª alt + 166
 • º alt + 167
 • ° alt + 248

引号,花括号和括号

 • « alt + 34
 • alt + 39
 • ( alt + 40
 • ) alt + 41
 • [ alt + 91
 • ] alt + 93
 • { alt + 123
 • } alt + 125
 • « alt + 174
 • » alt + 175

这些是最常用的ASCII码。 还有更多,但是这些肯定是您最需要使用的。