Символи и техните еквиваленти в ASCII / Html

Използването на стандарти повишава ефективността на комуникацията и елиминира грешките, които могат да възникнат, като по този начин е възможен глобален и ефективен обмен на съдържание между потребители от различни точки. В много случаи е необходимо да се прибегне до ASCII кодиране, за да се включат символи в нашето съдържание. Тук можете да намерите много пълна таблица за достъп до всяка от тях по пъргав начин. .

ASCII дек ASCII шестнадесетичен СИМВОЛ HTML номер HTML име
32 20  (пространство)
33 21  ! &#33
34 22  «  " "
35 23  #  #
36 24  $  $
37 25  %  %
38 26  &  & &
39 27  "  "
40 28  (  (
41 29  )  )
42 2A  *  *
43 2B  +  +
44 2C  , ,
45 2D -  -
46 2E  . ,
47 2F  / /
48 30  0  0
49 31  1  XNUMX
50 32  2  две
51 33  3 XNUMX
52 34  4 XNUMX
53 35  5 XNUMX
54 36  6 XNUMX
55 37  7  XNUMX
56 38  8 XNUMX
57 39 9  XNUMX
58 3A  : :
59 3B ; ;
60 3C  < <
61 3D = =
62 3E > >  >
63 3F  ?  ?
64 40  @ @
65 41 A ДА СЕ
66 42  B  Б.
67 43  C  ° С
68 44  D  д
69 45  E  И
70 46  F  F
71 47  G  G
72 48  H  З.
73 49  I  Аз
74 4A  J  J
75 4B  K  К
76 4C  L  L
77 4D  M  М
78 4E  N  н
79 4F  O  ИЛИ
80 50  P  P
81 51  Q Въпрос:
82 52  R R
83 53 S  С
84 54 T  т
85 55  U ИЛИ
86 56  V V
87 57  W W
88 58  X х
89 59  Y Y.
90 5A  Z  Z.
91 5B  [ [
92 5C  \ \
93 5D ] ]
94 5E  ^  ^
95 5F  _  _
96 60  `  „
97 61  a  да се
98 62  b б
99 63  c ° С
100 64  d д
101 65  e д
102 66  f F
103 67  g г
104 68  h з
105 69  i i
106 6A  j j
107 6B  k к
108 6C  l л
109 6D  m м
110 6E n  н
111 6F o или
112 70  p р
113 71 q Какво
114 72 r r
115 73 s с
116 74 t T
117 75 u  или
118 76 v v
119 77 w w
120 78 x х
121 79 y  Y.
122 7A z  z
123 7B  {  {
124 7C |  |
125 7D }  }
126 7E  ~  ~
127 7F
160  A0    
161 A1  ¡  ¡  ¡
162 A2  ¢ ¢  ¢
 163  A3  £  £  £
164 A4 ¤  ¤  ¤
165 A5  ¥ ¥  ¥
 166  A6  ¦  ¦  ¦
167 A7 §  §  §
168 A8  ¨ ¨  ¨
 169  A9  ©  ©  ©
170 AA ª  ª  ª
171 AB  « "  «
 172 AC  ¬ ¬ ¬
173 AD  -  ­ ­
174 AE  ® ®  ®
 175  AF  ¯  ¯  ¯
176 B0 °  °  °
177 B1  ± ±  ±
 178  B2  ²  ²  & Sup2;
179 B3 ³  ³  & Sup3;
180 B4  ´ "  "
 181  B5  µ  µ  μ
182 B6  ¶  ¶
183 B7  · · ·
 184 B8  ¸ ¸ ¸
185 B9 ¹  ¹ & Sup1;
186 BA  º º º
 187  BB  »  "  »
188 BC ¼  ¼ & Frac14;
189 BD  ½ ½  & Frac12;
 190  BE  ¾  ¾ & Frac34;
191 BF ¿  ¿ ¿
192 C0  À ДА СЕ ДА СЕ
 193  C1 Á  ДА СЕ  ДА СЕ
194 C2 Â  ДА СЕ  Â
195 C3  Ã ДА СЕ  ДА СЕ
 196  C4  Ä  ДА СЕ  ДА СЕ
197 C5 Å  ДА СЕ  ДА СЕ
198 C6  Æ Æ  Æ
199  C7  Ç  ° С  КИТАЙ
200 C8 È  И  И
201 C9  É И И
 202  CA  Ê И Ê
203 CB Ë  И  И
204 CC  Ì Ì  Ì
 205  CD  Í  Í  Í
206 CE Î  Î Î
207 CF  Ï Ï  Ï
 208 D0  Ð  Д  Д
209 D1 Ñ  Н  Н
210 D2  Ò ИЛИ ИЛИ
211  D3  Ó ИЛИ ИЛИ
212 D4 Ô  ИЛИ  ИЛИ
213 D5 Õ ИЛИ  ИЛИ
 214  D6  Ö  ИЛИ  ИЛИ
215 D7 ×  ×  ×
216 D8  Ø О  Ø
 217  D9  Ù ИЛИ  ИЛИ
218 DA Ú  ИЛИ  ИЛИ
219 DB  Û ИЛИ  ИЛИ
 220  DC Ü  ИЛИ Ü
221 DD Ý  Y. Y.
222 DE  Þ Þ  Þ
 223  DF  ß  H.H.  ß
224 E0 à  да се  за
225 E1 á да се  á
226 E2 â  да се  â
227 E3 ã  да се  да се
228 E4 ä да се  да се
 229  E5 å да се  да се
230 E6 æ  æ æ
231 E7 ç ° С  ç
 232  E8 è и  Е
233 E9 é  и  е
234 EA ê и  и
 235  EB ë и  и
236 EC ì  ì  ì
237 ED í í  í
238  EE î î  î
239 EF ï  ï  ï
240 F0 ð д  д
 241  F1 ñ  н  н
242 F2 ò  или  или
243 F3 ó или  или
244  F4 ô или  или
245 F5 õ  или  или
246 F6 ö или  ö
 247  F7 ÷ ÷  ÷
248 F8 ø  или  ø
249 F9 ù или  или
250  FA ú или  или
251 FB û  или  или
252 FC ü или  ü
253 FD ý Y.  Y.
254 FE þ  þ  þ
255 FF  ÿ Y.  Y.
338 152 Œ Œ
339 153 œ œ
352 160  Š С
353  161  š  с
376 178 Ÿ Ÿ
402 192  ƒ ƒ
8211  2013  -  -
8212 2014 - -
8216 2018  " "
8217  2019  "  "
8218 201A , ,
8220 201C  " "
8221 201D  "  "
8222 201E " "
8224 2020  †
8225  2021  ‡  ‡
8226 2022
8230 2026  ... ...
8240  2030  ‰
8364 20AC
8482 2122  ™