Símbols i els seus equivalents en ASCII / Html

Utilitza estàndards augmenta l'eficiència comunicativa i elimina els errors que puguin sorgir, d'aquesta manera intercanviar continguts de forma global i eficaç entre usuaris des de diferents punts és possible. En moltes ocasions cal recórrer a una codificació ASCII per incloure símbols en els nostres continguts. Aquí podràs trobar una taula molt completa per accedir a cada un d'ells d'una manera àgil. .

ASCII Dec ASCII Hex SÍMBOL HTML Nombre HTML Nom
32 20  (Espai)
33 21  ! &#33
34 22  «  " "
35 23  #  #
36 24  $  $
37 25  %  %
38 26  &  I &
39 27  '  '
40 28  (  (
41 29  )  )
42 2A  *  *
43 2B  +  +
44 2C  , ,
45 2D -  -
46 2E  . .
47 2F  / /
48 30  0  XNUMX
49 31  1  XNUMX
50 32  2  XNUMX
51 33  3 XNUMX
52 34  4 XNUMX
53 35  5 XNUMX
54 36  6 XNUMX
55 37  7  XNUMX
56 38  8 XNUMX
57 39 9  XNUMX
58 3A  : :
59 3B ; ;
60 3C  < < <
61 3D = =
62 3E > >  >
63 3F  ?  ?
64 40  @ @
65 41 A A
66 42  B  B
67 43  C  C
68 44  D  D
69 45  E  I
70 46  F  F
71 47  G  G
72 48  H  H
73 49  I  I
74 4A  J  J
75 4B  K  K
76 4C  L  L
77 4D  M  M
78 4E  N  N
79 4F  O  O
80 50  P  P
81 51  Q Q
82 52  R R
83 53 S  S
84 54 T  T
85 55  U O
86 56  V V
87 57  W W
88 58  X X
89 59  Y I
90 5A  Z  Z
91 5B  [ [
92 5C  \ \
93 5D ] ]
94 5E  ^  ^
95 5F  _  _
96 60  `  `
97 61  a  a
98 62  b b
99 63  c c
100 64  d d
101 65  e e
102 66  f f
103 67  g g
104 68  h h
105 69  i i
106 6A  j j
107 6B  k k
108 6C  l l
109 6D  m m
110 6E n  n
111 6F o o
112 70  p pàg
113 71 q q
114 72 r r
115 73 s s
116 74 t t
117 75 u  o
118 76 v v
119 77 w w
120 78 x x
121 79 y  i
122 7A z  z
123 7B  {  {
124 7C |  |
125 7D }  }
126 7E  ~  ~
127 7F
160  A0    
161 A1  ¡  ¡  ¡
162 A2  ¢ ¢  ¢
 163  A3  £  £  £
164 A4 ¤  ¤  ¤
165 A5  ¥ ¥  ¥
 166  A6  ¦  |  |
167 A7 §  §  §
168 A8  ¨ ¨  ¨
 169  A9  ©  ©  ©
170 AA ª  ª  ª
171 AB  « "  "
 172 AC  ¬ ¬ ¬
173 AD  -  ­ ­
174 AE  ® ®  ®
 175  AF  ¯  ¯  ¯
176 B0 °  °  °
177 B1  ± ±  ±
 178  B2  ²  ²  & sup2;
179 B3 ³  ³  & sup3;
180 B4  ´ '  '
 181  B5  µ  μ  μ
182 B6  ¶  ¶
183 B7  · · ·
 184 B8  ¸ ¸ ¸
185 B9 ¹  ¹ & sup1;
186 BA  º º º
 187  BB  »  »  »
188 BC ¼  ¼ & Frac14;
189 BD  ½ ½  & Frac12;
 190  BE  ¾  ¾ & Frac34;
191 BF ¿  ¿ ¿
192 C0  À À À
 193  C1 Á  À  À
194 C2 Â  Â  Â
195 C3  Ã Ã  Ã
 196  C4  Ä  Ä  Ä
197 C5 Å  Å  Å
198 C6  Æ Æ  Æ
199  C7  Ç  Ç  XINA
200 C8 È  È  È
201 C9  É É És
 202  CA  Ê Ê Ê
203 CB Ë  Ë  Ë
204 CC  Ì Ì  Ì
 205  CD  Í  Í  Í
206 CE Î  Î Î
207 CF  Ï Ï  Ï
 208 D0  Ð  Ð  Ð
209 D1 Ñ  Ñ  Ñ
210 D2  Ò Ò Ò
211  D3  Ó Ó Ó
212 D4 Ô  Ô  Ô
213 D5 Õ Õ  Õ
 214  D6  Ö  Ö  Ö
215 D7 ×  ×  ×
216 D8  Ø Ø  Ø
 217  D9  Ù Ù  Ù
218 DA Ú  Ú  Ú
219 DB  Û Û  Û
 220  DC Ü  Ü Ü
221 DD Ý  Ý Ý
222 DE  Þ Þ  Þ
 223  DF  ß  ß  ß
224 E0 à  à  à
225 E1 á á  á
226 E2 â  â  â
227 E3 ã  ã  ã
228 E4 ä ä  ä
 229  E5 å å  å
230 E6 æ  æ æ
231 E7 ç ç  ç
 232  E8 è è  º
233 E9 é  é  ed
234 EA ê ê  ê
 235  EB ë ë  ë
236 EC ì  ì  ì
237 ED í í  í
238  EE î î  î
239 EF ï  ï  ï
240 F0 ð ð  ð
 241  F1 ñ  ñ  ñ
242 F2 ò  ò  ò
243 F3 ó o  o
244  F4 ô ô  ô
245 F5 õ  õ  õ
246 F6 ö ö  ö
 247  F7 ÷ ÷  ÷
248 F8 ø  ø  ø
249 F9 ù ù  ù
250  FA ú ú  ú
251 FB û  û  û
252 FC ü ü  ü
253 FD ý ý  ý
254 FE þ  þ  þ
255 FF  ÿ ÿ  ÿ
338 152 Œ Œ
339 153 œ œ
352 160  Š Š
353  161  š  š
376 178 Ÿ Ÿ
402 192  ƒ ƒ
8211  2013  -  -
8212 2014 - -
8216 2018  ' '
8217  2019  '  '
8218 201A . .
8220 201C  " "
8221 201D  "  "
8222 201E " "
8224 2020  †
8225  2021  ‡  ‡
8226 2022
8230 2026  ... ...
8240  2030  ‰
8364 20AC
8482 2122  ™