Symbole i ich odpowiedniki w ASCII / Html

Stosowanie standardów zwiększa efektywność komunikacji i eliminuje błędy, które mogą się pojawić, dzięki czemu możliwa jest globalna i skuteczna wymiana treści między użytkownikami z różnych punktów. W wielu przypadkach konieczne jest uciekanie się do kodowania ASCII, aby dołączyć symbole do naszych treści. Tutaj możesz znaleźć bardzo kompletną tabelę, aby uzyskać dostęp do każdego z nich w zwinny sposób. .

ASCII grudzień Szesnastkowy ASCII SYMBOL Numer HTML Nazwa HTML
32 20  (przestrzeń)
33 21  ! &#33
34 22  «  " "
35 23  #  #
36 24  $  $
37 25  %  %
38 26  &  & &
39 27  "  '
40 28  (  (
41 29  )  )
42 2A  *  *
43 2B  +  +
44 2C  , ,
45 2D -  -
46 2E  . .
47 2F  / /
48 30  0  0
49 31  1  XNUMX
50 32  2  dwa
51 33  3 XNUMX
52 34  4 XNUMX
53 35  5 XNUMX
54 36  6 XNUMX
55 37  7  XNUMX
56 38  8 XNUMX
57 39 9  XNUMX
58 3A  : :
59 3B ; ;
60 3C  < <
61 3D = =
62 3E > >  >
63 3F  ?  ?
64 40  @ @
65 41 A DO
66 42  B  b
67 43  C  do
68 44  D  re
69 45  E  I
70 46  F  fa
71 47  G  sol
72 48  H  H.
73 49  I  ja
74 4A  J  jot
75 4B  K  K.
76 4C  L  L
77 4D  M  M
78 4E  N  N
79 4F  O  LUB
80 50  P  P.
81 51  Q Q
82 52  R R
83 53 S  S
84 54 T  T
85 55  U LUB
86 56  V V
87 57  W W.
88 58  X X
89 59  Y Y
90 5A  Z  Z
91 5B  [ [
92 5C  \ \
93 5D ] ]
94 5E  ^  ^
95 5F  _  _
96 60  `  `
97 61  a  do
98 62  b b
99 63  c do
100 64  d re
101 65  e mi
102 66  f fa
103 67  g sol
104 68  h godz
105 69  i ja
106 6A  j jot
107 6B  k k
108 6C  l l
109 6D  m m
110 6E n  n
111 6F o lub
112 70  p p
113 71 q co
114 72 r r
115 73 s s
116 74 t t
117 75 u  lub
118 76 v v
119 77 w w
120 78 x x
121 79 y  Y
122 7A z  z
123 7B  {  {
124 7C |  |
125 7D }  }
126 7E  ~  ~
127 7F
160  A0   &nbsp;
161 A1  ¡  ¡  ¡¡
162 A2  ¢ ¢  ¢
 163  A3  £  £  £
164 A4 ¤  ¤  ¤
165 A5  ¥ ¥  ¥
 166  A6  ¦  ¦  ¦
167 A7 §  §  §
168 A8  ¨ ¨  ¨
 169  A9  ©  ©  ©
170 AA ª  Cz  Cz
171 AB  « «  "
 172 AC  ¬ ¬ ¬
173 AD  -  ­ ­
174 AE  ® ®  ®
 175  AF  ¯  ¯  ¯
176 B0 °  °  °
177 B1  ± ±  ±
 178  B2  ²  ²  I sup2;
179 B3 ³  ³  I sup3;
180 B4  ´ '  "
 181  B5  µ  µ  μ
182 B6  ¶  ¶
183 B7  · · ·
 184 B8  ¸ ¸ ¸
185 B9 ¹  ¹ I sup1;
186 BA  º º º
 187  BB  »  "  »
188 BC ¼  ¼ & Frac14;
189 BD  ½ ½  & Frac12;
 190  BE  ¾  ¾ & Frac34;
191 BF ¿  ¿ ¿
192 C0  À DO DO
 193  C1 Á  DO  DO
194 C2 Â  DO  Â
195 C3  Ã DO  DO
 196  C4  Ä  DO  DO
197 C5 Å  DO  DO
198 C6  Æ Æ  Æ
199  C7  Ç  DO  CHINY
200 C8 È  I  ty
201 C9  É I To jest
 202  CA  Ê I MI
203 CB Ë  I  I
204 CC  Ì JA  JA
 205  CD  Í  JA  JA
206 CE Î  JA JA
207 CF  Ï JA  JA
 208 D0  Ð  RE  RE
209 D1 Ñ  Ñ  Ñ
210 D2  Ò LUB LUB
211  D3  Ó LUB LUB
212 D4 Ô  LUB  LUB
213 D5 Õ LUB  LUB
 214  D6  Ö  LUB  Ö
215 D7 ×  ×  ×
216 D8  Ø O  Ø
 217  D9  Ù LUB  LUB
218 DA Ú  LUB  LUB
219 DB  Û LUB  LUB
 220  DC Ü  LUB LUB
221 DD Ý  Y Y
222 DE  Þ Þ  Þ
 223  DF  ß  H.H  ß
224 E0 à  do  do
225 E1 á do  á
226 E2 â  do  do
227 E3 ã  do  do
228 E4 ä do  za
 229  E5 å do  do
230 E6 æ  æ æ
231 E7 ç do  ç
 232  E8 è i  jest
233 E9 é  i  to
234 EA ê i  i
 235  EB ë i  i
236 EC ì  ja  ja
237 ED í ja  í
238  EE î ja  ja
239 EF ï  ja  ja
240 F0 ð re  re
 241  F1 ñ  ñ  ñ
242 F2 ò  lub  lub
243 F3 ó lub  lub
244  F4 ô lub  lub
245 F5 õ  lub  lub
246 F6 ö lub  ö
 247  F7 ÷ ÷  ÷
248 F8 ø  lub  ø
249 F9 ù lub  ù
250  FA ú lub  ú
251 FB û  lub  lub
252 FC ü lub  ü
253 FD ý Y  Y
254 FE þ  þ  þ
255 FF  ÿ Y  ÿ
338 152 Œ Œ
339 153 œ œ
352 160  Š Š
353  161  š  š
376 178 Ÿ Y
402 192  ƒ ƒ
8211  2013  -  -
8212 2014 - -
8216 2018  " '
8217  2019  "  '
8218 201A ,
8220 201C  " "
8221 201D  "  "
8222 201E " "
8224 2020  †
8225  2021  ‡  ‡
8226 2022
8230 2026  ... ...
8240  2030  ‰
8364 20AC
8482 2122  ™