Σύμβολα και τα ισοδύναμά τους σε ASCII / Html

Η χρήση προτύπων αυξάνει την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας και εξαλείφει τα σφάλματα που ενδέχεται να προκύψουν, επομένως είναι δυνατή η ανταλλαγή περιεχομένου παγκοσμίως και αποτελεσματικά μεταξύ χρηστών από διαφορετικά σημεία. Σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητο να καταφύγουμε σε κωδικοποίηση ASCII για να συμπεριλάβουμε σύμβολα στο περιεχόμενό μας. Εδώ μπορείτε να βρείτε έναν πολύ πλήρη πίνακα για πρόσβαση σε καθένα από αυτά με ευέλικτο τρόπο. .

ASCII Δεκ ASCII Εξάγωνο ΣΥΜΒΟΛΟ Αριθμός HTML Όνομα HTML
32 20  (χώρος)
33 21  ! &#33
34 22  «  " "
35 23  #  #
36 24  $  $
37 25  %  %
38 26  &  & &
39 27  »  '
40 28  (  (
41 29  )  )
42 2A  *  *
43 2B  +  +
44 2C  , ,
45 2D -  -
46 2E  . .
47 2F  / /
48 30  0  0
49 31  1  XNUMX
50 32  2  δύο
51 33  3 XNUMX
52 34  4 XNUMX
53 35  5 XNUMX
54 36  6 XNUMX
55 37  7  XNUMX
56 38  8 XNUMX
57 39 9  XNUMX
58 3A  : :
59 3B ; ;
60 3C  < <
61 3D = =
62 3E > >  >
63 3F  ?  ;
64 40  @ @
65 41 A ΠΡΟΣ ΤΗΝ
66 42  B  σι
67 43  C  ντο
68 44  D  ρε
69 45  E  ΚΑΙ
70 46  F  φά
71 47  G  σολ
72 48  H  Η
73 49  I  Εγώ
74 4A  J  Ι
75 4B  K  κ
76 4C  L  μεγάλο
77 4D  M  Μ
78 4E  N  Ν
79 4F  O  Ή
80 50  P  Π
81 51  Q Ερ
82 52  R R
83 53 S  μικρό
84 54 T  Τ
85 55  U Ή
86 56  V Β
87 57  W Δ
88 58  X Χ
89 59  Y Γ
90 5A  Z  Ζ
91 5B  [ [
92 5C  \ \
93 5D ] ]
94 5E  ^  ^
95 5F  _  _
96 60  `  "
97 61  a  προς την
98 62  b σι
99 63  c ντο
100 64  d ρε
101 65  e ε
102 66  f φά
103 67  g σολ
104 68  h η
105 69  i Εγώ
106 6A  j ι
107 6B  k κ
108 6C  l μεγάλο
109 6D  m Μ
110 6E n  ν
111 6F o ή
112 70  p Π
113 71 q τι
114 72 r ρ
115 73 s μικρό
116 74 t τ
117 75 u  ή
118 76 v β
119 77 w β
120 78 x Χ
121 79 y  Υ
122 7A z  ζ
123 7B  {  {
124 7C |  |
125 7D }  }}
126 7E  ~  ~
127 7F
160  A0    
161 A1  ¡  !  Το
162 A2  ¢ ¢  ¢
 163  A3  £  £  £
164 A4 ¤  ¤  ¤
165 A5  ¥ ¥  ¥
 166  A6  ¦  ¦  ¦
167 A7 §  §  §
168 A8  ¨ ¨  ¨
 169  A9  ©  ©  ©
170 AA ª  ª  Θ
171 AB  « «  «
 172 AC  ¬ ¬ ¬
173 AD  -  ­ ­
174 AE  ® ®  ®
 175  AF  ¯  ¯  ¯
176 B0 °  °  °
177 B1  ± ±  ±
 178  B2  ²  ²  & Sup2?
179 B3 ³  ³  & Sup3?
180 B4  ´ '  '
 181  B5  µ  μ  μ
182 B6  ¶  ¶
183 B7  · · ·
 184 B8  ¸ ¸ ¸
185 B9 ¹  ¹ & Sup1?
186 BA  º º º
 187  BB  »  "  »
188 BC ¼  ¼ & frac14;
189 BD  ½ ½  & frac12;
 190  BE  ¾  ¾ & frac34;
191 BF ¿  ¿ ¿
192 C0  À ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΟ
 193  C1 Á  ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ
194 C2 Â  ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΕΝΑ
195 C3  Ã ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ
 196  C4  Ä  ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ
197 C5 Å  ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ
198 C6  Æ Æ  Æ
199  C7  Ç  ΝΤΟ  ΚΙΝΑ
200 C8 È  ΚΑΙ  Θ
201 C9  É ΚΑΙ ΚΑΙ
 202  CA  Ê ΚΑΙ ΜΙ
203 CB Ë  ΚΑΙ  ΚΑΙ
204 CC  Ì ΕΓΩ  ΕΓΩ
 205  CD  Í  ΕΓΩ  ΕΓΩ
206 CE Î  ΕΓΩ ΕΓΩ
207 CF  Ï ΕΓΩ  ΕΓΩ
 208 D0  Ð  ΡΕ  ΡΕ
209 D1 Ñ  Ñ  Ñ
210 D2  Ò Ή Ή
211  D3  Ó Ή Ή
212 D4 Ô  Ή  Ή
213 D5 Õ Ή  Ή
 214  D6  Ö  Ή  Ö
215 D7 ×  ×  ×
216 D8  Ø Ο  Ø
 217  D9  Ù Ή  Ή
218 DA Ú  Ή  Ή
219 DB  Û Ή  Ή
 220  DC Ü  Ή Ή
221 DD Ý  Υ Υ
222 DE  Þ Þ  Þ
 223  DF  ß  Η.Η.  Η.Η.
224 E0 à  προς την  να
225 E1 á προς την  ένα
226 E2 â  προς την  προς την
227 E3 ã  προς την  προς την
228 E4 ä προς την  προς την
 229  E5 å προς την  προς την
230 E6 æ  æ æ
231 E7 ç ντο  ç
 232  E8 è και  είναι
233 E9 é  και  είναι
234 EA ê και  και
 235  EB ë και  και
236 EC ì  Εγώ  Εγώ
237 ED í Εγώ  Εγώ
238  EE î Εγώ  Εγώ
239 EF ï  Εγώ  Εγώ
240 F0 ð ρε  ρε
 241  F1 ñ  ñ  ñ
242 F2 ò  ή  ή
243 F3 ó ή  ή
244  F4 ô ή  ή
245 F5 õ  ή  ή
246 F6 ö ή  ö
 247  F7 ÷ ÷  ÷
248 F8 ø  ή  ø
249 F9 ù ή  ή
250  FA ú ή  u
251 FB û  ή  ή
252 FC ü ή  ü
253 FD ý Υ  Υ
254 FE þ  þ  þ
255 FF  ÿ Υ  ÿ
338 152 Œ Œ
339 153 œ œ
352 160  Š ΜΙΚΡΟ
353  161  š  μικρό
376 178 Ÿ Υ
402 192  ƒ ƒ
8211  2013  -  -
8212 2014 - -
8216 2018  » '
8217  2019  »  '
8218 201A ' .
8220 201C  " "
8221 201D  "  "
8222 201E " "
8224 2020  †
8225  2021  ‡  ‡
8226 2022
8230 2026  ... ...
8240  2030  ‰
8364 20AC
8482 2122  ™